Bostads AB Svedalahem
040-626 80 50
www.svedalahem.se/